fbpx

Regulamin konkursu – Zima w fotografii.

0
(0)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zima w fotografii” zwany dalej „Konkursem”.

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego oznacza akceptację Regulaminu.

1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród, wydającym nagrody oraz opłacającym podatek od nagród jest Tauntaun sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-314), przy ul. Chłopickiego 17/19 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000604808, posiadająca NIP: 1132904236, nr REGON: 363848453 i kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł,  zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 05.12.2023 r. godziny 10.00 do dnia 14.12.2023 r. do godz. 20.00.

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych.

1.6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2 DEFINICJE

2.1. Konkurs – Konkurs „Zima w fotografii” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

2.3. Strona Internetowa – profil Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=61554093413040, na którym przeprowadzany jest Konkurs i na którym znajdują się wszelkie informacje związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w szczególności link do Regulaminu oraz wyniki Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w paragrafie 3.1.

2.5. Zadanie Konkursowe – zamieszczenie zdjęcia o tematyce zimowej pod postem konkursowym.

2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w pkt 6.1. jest laureatem Nagrody.

2.7. Komisja – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursu. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

2.8. Nagroda  – nagroda w postaci pendrive 32GB firmy Kongston o wartości 30 zł brutto każdy

3 UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

 1. ukończyły 18 rok życia,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. posiadają aktywne konto na portalu Facebook utworzone w oparciu o prawdziwe dane osobowe Uczestnika .

4 PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku udostępnienia przez Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, Komisja będzie brała pod uwagę pierwsze zgłoszone Zadanie Konkursowe.

4.2. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia o tematyce zimowej pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 04.12.2023 r. w poście na portalu Facebook – „Konkurs – Zima w fotografii”

4.3. Zgłoszenia Zadania Konkursowego należy dokonać za pomocą wpisania Zadania Konkursowego w komentarzu pod postem na facebooku, o którym mowa w pkt 4.2 powyżej.

4.4. Zadania Konkursowe zatwierdza Komisja.

4.5. Zadanie Konkursowe musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności:

 •         nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 •         nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
 •         nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 •         nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
 •         nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 •         nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 •         nie może zawierać treści natury politycznej;
 •         nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki Organizatora, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
 •         nie może promować działań czy produktów konkurencji firmy Organizatora.

4.6. Uczestnik musi posiadać całość praw autorskich do Zadania Konkursowego, a także udzielić licencji niewyłącznej Organizatorowi Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie – nieodpłatnie.

4.7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy pomocy wiadomości prywatnych w serwisie Facebook lub poprzez e-mail. Organizatorzy mają prawo żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie, w szczególności potwierdzenia, że konto z którego dokonano zgłoszenia należy do Uczestnika spełniającego warunki wskazane w Regulaminie.

5 NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie 3 ( trzech) nagród 3 (trzem) pierwszym Zwycięzcom Konkursu.

5.2. Nagrody wymienione w Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, ani żadną inną formę gratyfikacji.

5.3. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1. (jednej) Nagrody w Konkursie.

5.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6 ZASADY PRZYJMOWANIA NAGRÓD

6.1. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu Komisja wskaże 3 (trzy) osoby, których zdjęcia otrzymały największą liczbę polubień i/lub komentarzy w  odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, 

6.2. Wyniki Konkursu, dane identyfikujące Zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko, nickname) zostaną opublikowane na Stronie Facebooka do dnia 17.12.2023r. do godziny 17:00. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej do Uczestnika w serwisie Facebook.

7.3. W celu odebrania nagrody Zwycięzca Konkursu musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 7.2, podając wszystkie wymagane informacje w terminie 2. (dwóch) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje potrzebne do wydania nagrody.

7.4. Niezachowanie dwudniowego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych (w tym korzystanie z konta utworzonego na podstawie fikcyjnych danych w serwisie Facebook), a także naruszenia Regulaminu skutkujące wykluczeniem z Konkursu lub nieprawidłowości powodujące niemożliwość doręczenia nagrody, skutkują utratą prawa do niej

7.5. Zwycięzca Konkursu może brać udział w kolejnych Konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny Konkurs.

8 PODATEK DOCHODOWY

8.1. Nagrody otrzymane przez Zwycięzców Konkursu nie podlegają opodatkowaniu na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 a) ustawy o PIT, zwanej dalej „Ustawą PIT„.

9 DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zwanych dalej „Danymi Osobowymi”, jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: admin@tomi24.pl. Organizator może udostępnić Dane Osobowe odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów przetwarzania, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i prawne. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników umieszczanych w serwisie Facebook, w tym również w związku z uczestnictwem w Konkursie w tym o danych właścicielu serwisu Facebook będącym niezależnym od Organizatora administratorem danych osobowych Uczestników, zasadach i celach przetwarzania danych osobowych, możliwości skorzystania z praw przysługujących Uczestnikom, odbiorcach danych osobowych dostępne są na stronie facebook.com w zakładce Prywatność, natomiast szczegółowe ustawienia w zakresie prywatności oraz wyświetlanych reklam dostępne są w zakładce Ustawienia/Prywatność i odpowiednio Ustawienia/Reklamy, znajdujących się w menu konta.

9.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) w następujących celach:

 •         w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania im Nagród, opublikowania wyników na Stronie Internetowej, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Konkursem;
 •         w celu zawarcia i wykonania umowy licencji, o której mowa w pkt 10.1 Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową licencji;
 •         w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa w tym opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
 •         w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

9.3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Organizatorowi Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody – odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.

9.4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 9.2 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.5.  W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących praw Uczestnicy Konkursu mogą się skontaktować z organizatorem również poprzez przesyłanie wiadomości na adres admin@tomi24.pl.

10 PRAWA AUTORSKIE

10.1. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji na następujących polach eksploatacji:

 •         wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym do pamięci komputera lub innego urządzenia) jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, elektroniczną, laserową, fotograficzną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora;
 •         wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem powyżej, wszelkie rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z  lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora;

10.2 Uczestnik wyraża zgodę na używanie i korzystanie z Zadania Konkursowego oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji produktów Organizatora na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

10.3. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik przenosi na Organizatora uprawnienie do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności opracowań Zadania Konkursowego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że Organizator ma dowolność w wyznaczeniu terminu rozpowszechnienia opracowań Zadania Konkursowego oraz że Organizator ma prawo do korzystania z opracowań Zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt 10.1 Regulaminu i w sposób określony w pkt 10.2 Regulaminu.

10.4. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji udzielonej na podstawie Regulaminu pod rygorem naprawienia wynikłej stąd szkody.

10.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o formie i czasie emisji Zadania Konkursowego (w całości lub w części, w postaci dowolnie wybranych fragmentów), do zestawiania Zadania Konkursowego z innymi utworami, oraz do dokonywania modyfikacji Zadania Konkursowego.

10.6. Uczestnik nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego przez Organizatora, ani decydowania o pierwszym udostępnieniu Zadania Konkursowego publiczności.

10.7. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej, o których mowa w zd. 1 zostaną spełnione przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wskazanych powyżej, Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres, z dopiskiem „Reklamacja ” , lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: konkursy@tomi24.pl

11.2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. a) dopisek na kopercie lub w temacie wiadomości: „Reklamacja
 2. b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji;
 3. c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. d) podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).

11.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

11.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

11.5. Uczestnik o treści decyzji Komisji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepoinformowania Uczestnika o decyzji Komisji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Uczestnika.

11.6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

11.7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

12.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

12.3 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/6g

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

więcej 

Dodaj komentarz